SZERZŐDÉS KÖNYVELÉSI MUNKÁKRA

SZERZŐDÉS KÖNYVELÉSI MUNKÁKRA
Amely, létrejött egyrészről


Név: ................................................................................................


Cím: ................................................................................................


Adószám: ....................................................


Cégjegyzékszám ..............................................

Mint, Megrendelő (továbbiakban: Megrendelő),


képviseli: ..........................................................................................


másrészről


Név: CONT-SYSTEM KFT.

Cím: 1163.Budapest, Vörösmajor u. 3.

Adószám: 10953727-2-42

Cégjegyzékszám: 01-09-363175


Mint, az alant felsorolt könyvelési munkák elvégzésével megbízott társaság (továbbiakban: Könyvelő, képviseli BOROS ANIKÓ), között, az alábbi tárgyban és feltételek mellett: 1. A szerződés tárgya

  1. A Megrendelő megbízza a Könyvelőt a 2000. évi C. törvény (- a számvitelről-) 150. § (2) bekezdése szerinti könyvviteli szolgáltatások ellátásával, vezetésével, a beszámoló elkészítésével, amelyet Könyvelő elfogad, elvállal.


1.2 A vállalás a …....... év.....................hónap ...... napját követően keletkezett

számviteli dokumentációk, bizonylatok feldolgozását jelenti.


1.3 A könyvelési munkák alatt mindkét fél a következő feladatok elvégzését érti:

1.4 Nem képezi a szerződés tárgyát Megrendelő üzemszerű működtetésének a feladata, ezen belül is a Megrendelő:


  1. A Megrendelő munka-, bér- és társadalombiztosítási ügyeire e szerződés mellékletét képező "Kiegészítés"- ben foglaltak az irányadóak.2. A főkönyvi könyvelés és a kapcsolódó nyilvántartások vezetése


Szerződő felek megállapodnak abban, hogy:


2.1 A főkönyvi könyvelés számítógépen történik a Könyvelő saját, jog tiszta számítógépes programja szerint, ahol a Könyvelő saját, egységes számlarendjét alkalmazza.


2.2 A főkönyvi könyvelés alapját képezi a jelen szerződés mellé csatolt – a Megrendelő részéről jogosult döntéshozó által aláírt – minden, a könyveléssel kapcsolatos döntéseket, határidőket tartalmazó Számviteli Politika, Számlarend, Szabályzatok, amelyekben foglaltaktól a Könyvelő a bizonylatok feldolgozása során nem térhet el. A szabályzatok elkészítése a megrendelő feladata és felelőssége. Ha azok nem állnak rendelkezésre külön megállapodás és megrendelés és fizetés alapján kerülnek elkészítésre.

3. Az együttműködés menete


3.1 Az együttműködés megkezdésekor a Megrendelő a Könyvelő rendelkezésére bocsátja a cég alapításával, cégbírósági bejegyzésével, adóhatósági és társadalombiztosítási státuszával kapcsolatos iratokat betekintésre, valamint a könyvelés átvételéhez szükséges számviteli alapbizonylatokat. Az iratok tartalmában bekövetkezett változásokról a Megrendelő 3 napon belül értesíti a Könyvelőt.


3.2 Az adatfeldolgozás, a könyvelés teljes körűségét első lépésben a bizonylatok rendelkezésre bocsátásával kell biztosítani. A könyvelési anyagokat (bejövő számlák, kimenő számlák, bankkivonatok, pénztári bizonylatok, egyéb könyvelendő bizonylatok szerződések másolatait) a Megrendelő tárgyhónapot követő hónap 10-ig listás melléklettel, hiánymentesen eljuttatja könyvelőnek. A könyvelés bediktált adat alapján nem dolgozik, csak eredeti számlából.


3.3. A könyvelés fax, vagy e-mail üzenetben közli az esetlegesen hiányzó adatokat, hiányosságokat, illetve minden olyan kérést, észrevételt, melyet a törvényi előírások megkövetelnek. A nyitott vevő és szállító állományát egyeztetés végett rendszeresen átadjuk a megbízónak, melynek aláírt példányát a könyvelésre kell visszajuttatni.


3.4 A teljes körűség, a bizonylatok hiánytalanságának biztosítása a Megrendelő feladata. A határidőn túl leadott könyvelési anyagot tételes aláírással igazolt formában kell a könyvelésre leadni. A késett bizonylatok leadásából eredő elektronikus adóbevallás miatti mulasztási bírság a megbízót terheli. Ugyancsak a Megrendelő feladata, hogy ha a cég alapadataiban, vagy pedig a tagok bármilyen jogviszonyában változás áll be, azt a könyvelés felé haladéktalanul jelezze. Pl. anyasági ellátásban részesülő tagnak ezen jogviszonyának megszűnése, vagy az eddig fennálló 36 órát elérő munkaviszonyának megszűnése.


3.5 A Könyvelő csak és kizárólag az írásban és megfelelő bizonylattal dokumentált adatokat veszi figyelembe. Amennyiben a feldolgozásnál nem megfelelő, egyértelmű bizonylatokkal találkozik, köteles erre a Megrendelőt figyelmeztetni, javításra visszaadni.


3.6 .A lekönyvelt gazdasági eseményeket tartalmazó főkönyvi kivonata tárgyhó követő hónap végéig készül el.


3.7 Az aktuális (negyedéves, ill. havi) adójellegű kötelezettségek teljesítéséhez szükséges információt a Könyvelő a befizetési határidő előtt legalább 2 nappal korábban megadja a Megrendelőnek, ha az időben rendelkezésre bocsátotta az alapbizonylatokat.


3.8 A Könyvelő a beszámolót és az éves, illetve az évközi adóbevallásokat legkésőbb a leadási határidő előtt 3 munkanappal aláírásra kész állapotban, minden mellékletével együtt a Megrendelő rendelkezésére bocsátja.

3.9 Az okmányokat minden esetben a Megrendelő kijelölt képviselője írja alá, aki a törvényekben előírt határidőkről tudomással bír.


3.10 Az elektronikus bevallás miatt nem a törvényben előírt határidő az irányadó, hanem az azt megelőző nap. Ennek oka a bizonytalan fogadási oldal. Amennyiben ez hétvégére esik, akkor az utolsó előtti munkanap. A postán küldött anyagok lekönyveléséért a posta megbízhatatlansága miatt semmi-nemű felelősséget nem vállalunk.


3.11 A könyvelt bizonylatok visszakereshető módon való rendszerezése, lerakása a Könyvelő feladata. A Könyvelő a tárgyévi lerakott bizonylatokat legkésőbb a tárgyévi beszámoló elkészítéséig őrzi meg. Ezt követően a Megrendelő gondoskodik a bizonylatok elszállításáról és a törvényekben előírt bizonylat megőrzési kötelezettség is őt terheli.


3.12 A Könyvelő segítően közreműködik bármely pénzügyi - gazdasági szerv által elrendelt ellenőrzés esetén az egyeztetésnél, illetve a könyvvizsgálatnál.


3.13 A Könyvelő a Megrendelő részére, annak üzleti tevékenységével összefüggő adózási, gazdasági kérdésekben folyamatos tanácsadást biztosít. Ennek formája egyrészről a Könyvelő hivatalos munkaidején belül igénybe vett telefonon történő megbeszélés, előre egyeztetett időpontban személyes konzultáció, illetve írásban feltett kérdésekre adandó írásos válasz, állásfoglalás kérése a hatóságoktól.


3.14 A Könyvelő megtagadhatja a szerződésben foglaltak teljesítését a Ptk. 281§ (2) bekezdés alapján, a) a Megrendelő saját szolgáltatásával időközben késedelembe esik, amíg a késedelem tart, b) a Megrendelő vagyoni viszonyainak időközben jelentős megromlás folytán a viszont-szolgáltatás (fizetés) veszélyeztetve van, c) a Megrendelőnek-jelen szerződés 7.2 pontjának figyelembe vételével- a Könyvelővel szemben pénzügyi fedezethiány miatt kiegyenlítetlen tartozása áll fent. A fenti esetekben az elektronikus bevallások leadása tekintetében sincs kötelező ereje a megbízottnak. Az ebből eredő mulasztási bírság a megrendelőt terheli még abban az esetben is, ha azt a megbízottra terhelnék.4. Kapcsolattartás


4.1. A Könyvelő a feldolgozásra átvett bizonylatokat, illetve a feldolgozott adatokat csak a Megrendelő – e szerződésben is rögzített – képviselőinek adja ki, a kapcsolatot velük tartja.


4.2. A képviselet változását illetően a Felek kötelesek egymást haladéktalanul, írásban informálni.


4.3 Harmadik személy felé a Könyvelőt a Megrendelő bárminemű adatai vonatkozásában titoktartási kötelezettség terheli, amennyiben jogszabály ettől eltérően nem rendelkezik.

4.4 Ez alól a kötelezettség alól a Könyvelőt csak a Megrendelő egyidejű írásos rendelkezése, vagy bűnügyi nyomozóhatóság, bíróság Megrendelőre vonatkozó házkutatási parancsa, végzése, illetve a Pénzmosási tv. és kormányrendelet előírásainak betartása menti fel.

5. Felelősségi kérdések


5.1 A bizonylatok határidőn túli rendelkezésre bocsátásából eredő mindennemű késedelem a Megrendelő felelőssége, veszélye és kára. A 3. pontban foglaltak be nem tartásáért és az abból eredő károkért a könyvelőt a 2005 CLXIII tv. 2§ alapján felelősség nem terheli.


5.2 A Megrendelő által rendelkezésre bocsátott, alakilag megfelelő bizonylatok, okmányok tartalmáért, a mögöttük lévő gazdasági események valódiságáért a Könyvelő semminemű felelősséget nem vállal, a teljesítés-igazolás valódiságát nem vizsgálja, nem vizsgálhatja.


5.3 A könyvelés az által vezetett nyilvántartások egyezőségéért, a bevallások, beszámolók pontos, határidőre történő elkészítéséért a Könyvelő teljes felelősséget vállal.


5.4 A Könyvelő szakmai felelősségbiztosításán keresztül megtéríti azon károkat, amelyek bizonyítottan, kizárólagosan az ő hibájából, késedelméből származnak.


  1. A Könyvelő nem felel azon károkért, amelyek abból adódtak, hogy a Megrendelő által közölt információk, adatok és bizonylatok nem a valóságnak és az előírásoknak megfelelőek, szerződések hiányában, annak ismerete nélkül kellett dönteni, vagy nem megfelelő időben kerültek a Könyvelőhöz. Utólag átadott szerződéseket kizárólag írásos átvétellel veszi át a könyvelés. A megrendelő felelős azért, hogy az általa megadott e-mail címen (kötelező), amely az alábbi:

   .................................................................................................................

folyamatosan figyeli, naponta megnézi a könyveléstől érkezett üzeneteket, mert az ilyen módon rendszeresen küldött információk, felhívások, adatok figyelmen kívül hagyása vagy tudomásul nem vétele miatt keletkező károk a Megrendelőt terhelik.


5.6 A rendelkezésre bocsátott, okmányok, iratok, bizonylatok, szerződések, stb.., a vállalkozások tartozásaiért, azok jogi ,tartalmi, formai követelményeiért és valódi tartalmukért a Megbízó felel. A Megbízott a részére átadott okmányok, bizonylatok adatok helyességét csak kizárólag, számszaki és adózási szempontok szerint ellenőrzi, tartalmi ellenőrzéshez joga nincs.


5.7 A Megrendelő tudomással bír arról, hogy Könyvelőt a Pénzmosási törvény bizonyos jelentések megtételére kötelezi.

5.8 A könyvelő az éves beszámoló összeállításához „ Teljességi nyilatkozatot” kérhet a Megrendelőtől.


5.9 Hatóságoknál eseti meghatalmazások alapján részvételt biztosítunk, eredménykötelem nélkül.


5.10 A munkahelyi létszámjelentés, a 2.1 pontban meghatározott időpont lejártát követően érkezik irodánkba, az ebből eredő késedelmes, teljesítésből eredő bírság a megrendelőt terheli. Bemondás alapján bérszámfejtés és adóbevallás teljes körű felelőssége a megrendelőé.

6. Garanciák


6.1 A Könyvelő garantálja, hogy a kapott valós adatokból, információkból és bizonylatokból elkészített munkája megfelel a mindenkori törvényi előírásoknak, megfelelő alapot biztosít a további feldolgozáshoz.


6.2 A könyvelő garantálja, hogy rendelkezik azon engedélyekkel, illetve képesítéssel bíró munkatársakkal, amelyeket törvény előír .-.PM regisztráció, könyvvizsgálat.


7. Honorárium


7.1 A Megrendelő a szerződés 1.1. – 1.3 pontjainak teljesítéséért havi .....................- Forint (+ % ÁFA) / könyvelési tétel díjat fizet a Könyvelőnek a rendelkezésre bocsátott könyvelési számla ellenében, melynek teljesítése a könyvelendő hónap utolsó napja átutalásos fizetés esetén. Készpénzben történő fizetés esetén a készpénz átadás napja.

Az éves beszámoló és az évet lezáró adóbevallások elkészítésének a díja évente egy alkalommal, a beszámoló és adóbevallások elkészítésekor az aktuális évre vonatkozó díjak egy havi összege (+ ÁFA)

Az 1. ponton kívüli szolgáltatások díjazásáról a felek alkalmanként külön állapodnak meg.


7.2 A fent meghatározott díj késedelmes fizetése esetén a Könyvelő a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő késedelmi kamatot számíthatja a számla fizetési határidejének lejárta utáni 1.naptól


7.3 Egy havi díj megfizetésének elmaradása a Könyvelő részéről a szerződés felmondását vonhatja maga után, és mentesíti az elektronikus adóbevallás határidőre történő teljesítésétől, az ebből eredő károk a megbízót terhelik.


7.4 A fentiekben rögzített díjtételek …...........év december 31-ig érvényesek.


7.5 A díjtételek kérdésére szerződő felek visszatérnek

–tételszám, illetve a feladatok jelentős változása esetén (jelentős változás az, amit a felek bármelyike annak minősít),

–évforduló elteltével.


  1. A következő évi díj megállapításánál minimum a hivatalosan közzétett inflációs ráta beépítésre kerül.


  1. A hitelelbírálási eljáráshoz szükséges évközi külön mérlegek készítése nem tartozik az alap honorárium tartalmába. Ennek díjazása fix összeg, az előző évet lezáró mérleg készítés díjának 50%-a + ÁFA.

8. A szerződés hatálya


  1. Ezen szerződés a Felek egybehangzó akaratával jött létre, mindkét oldali aláírást követően korlátlan ideig érvényes.


  1. A Felek jelen szerződést három hónapos határidővel, kizárólag írásban tett nyilatkozattal bármely részről felmondhatják. A felmondás dátuma szerinti hónap a felmondási idő első hónapjának tekintendő.


  1. Amennyiben 1 hónapon belül a társaság képviselője, alkalmazottja nem adja át könyvelésre az anyagot, és emiatt az elektronikus bevallás nullás adattartalommal megy el, az önellenőrzés mindennemű költsége, büntetése a megbízót terheli! Azonnali hatályú a felmondás, amennyiben a társaság továbbra sem teljesíti az adatszolgáltatást a könyvelőiroda felé, erről az iroda tájékoztatja az APEH bevallási főosztályát. Ez esetben az elektronikus bevallás minden felelőssége a Megbízóé.


  1. A szerződés hatályát veszti- továbbá- a Megbízó mint a Társaság végelszámolási, illetve felszámolási eljárásának kezdő napjával. Ezen esetekben a Könyvelő köteles elkészíteni a tevékenység végi záró mérleget, azt a törvényi aláírásoknak megfelelő analitikával alátámasztva -a Megrendelő leltározási szabályinak fegyelembevételével- a végelszámolónak, illetve a felszámolónak átadni.

9. Záró rendelkezés


  1. Jelen szerződést a Felek kizárólag írásban, fent jelzett képviselőik által aláírt formában módosíthatják, vagy egészíthetik ki.


  1. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyve rendelkezései az irányadók.


  1. A Felek kölcsönösen elfogadják az esetleges vitás kérdések tisztázására a Budapest Fővárosi Bíróságot.Budapest, .....................................................................


............................................ …............................................


MEGRENDELŐ KÖNYVELŐ
KIEGÉSZÍTÉS

A KÖNYVELŐI SZERZŐDÉSHEZ


Szerződés tárgya


A Megrendelő megbízza a Könyvelőt a fent megnevezett gazdasági társaság bérszámfejtési munkáival.1. Bérszámfejtés tartalma


1.1 A havi bérfeladás, írásbeli, /fax, e-mail, személyesen átvett irat/ munkahelyi jelentés, /ledolgozott órák, túlmunka/ alapján a dolgozók bérének, levonásoknak, adóknak a megállapítása.


1.2 Bérszámfejtési összesítők, bérfizetési listák összeállítása.


1.3 Az újonnan belépők esetében a belépést megelőző napon, kizárólag munkaidőben, legfeljebb déli 12 óráig, a munkaügyi személyi adatlap átküldése alapján az elektronikus bevallást még aznap elkészítjük. Késedelmes munkáltatói jelentés alapján, csak a következő munkanapon van a bevallásra lehetőség. A munkáltató kötelezettsége a bejelentés


1.4 Az adók és bérjárulékok megállapítása (TB, Személyi jövedelemadó, Munkaadói járulék, Munkavállalói járulék stb.). Írásos tájékoztató megküldése a fizetendő adókról a könyvelő feladata. A banki átutalások végrehajtása a megrendelő felelőssége.


1.5 Egyéni nyilvántartólapok vezetése. Minden dolgozóról elektronikus kontroll adatszolgáltatás a törvényi határidők figyelembevételével a hatóságok felé.


1.6 Nem tartozik e szerződés hatálya alá a magánszemélyek adóbevallásának elkészítése. Azt külön megbízás és díjazás mellett lehet kérni előre tisztázott határidők alapján, de minimum 2 hónappal a beadási határidő előtt.


1.7 Magán nyugdíjpénztári havi jelentések elkészítése a bérszámfejtés feladata.2. Az együttműködés menete


2.1 A Megrendelő havonta, legkésőbb a tárgyhót követő 2-ig elküldi a munkahelyi jelentést a Könyvelőnek, mely alapja a bérszámfejtésnek. Utólagosan feltárt betegállomány, szabadság a megrendelő veszélye és kára, mivel a munkahelyi jelentés alapján készül a havi elektronikus adat szolgáltatás, mely a könyvelő feladata.


2.2 A Megrendelő folyamatosan írásban tájékoztatja a Könyvelőt a munkaügyi változásokról, a bérszámfejtés előtt rendelkezésre bocsátja az előző munkáltatóktól származó igazolásokat. A munkáltató felelőssége az adószám és TAJ szám meglétének ellenőrzése, melyek az alkalmazás alapfeltételei.


2.3 A Könyvelő a tárgyhót követően, legkésőbb 10.-ig elkészíti az aktuális számfejtést, majd azt a Megrendelőnek írásos formában eljuttatja.


2.4 Betegállomány esetén a beteglap leadása nem von maga után automatikus ügyintézést, csak akkor, ha a munkáltató egyidejűleg a foglalkoztatói igazolást is aláírta, ezt követően 3 munkanapon belül leadásra kerül a EB pénztár felé.


2.5 Terhességi- gyermekágyi segély, GYES és GYED, egyéb anyasági ellátások, családi pótlék, valamint öregségi és kedvezményes nyugdíjak intézése nem tartozik a Könyvelő feladatai közé, csak a foglalkoztatói igazolások kitöltése ezek igényléséhez.


3. Honorárium


3.1 A bérszámfejtési munkák ellenértéke a könyvelési szerződés jelzett havi átalányban benne foglaltatik, az alapítók /bármilyen jogviszonyban/ és még 5 fő alkalmazott tekintetében. E feletti létszám esetén külön megállapodás hiányában 3500.Ft./fő/hónap kerül kiszámlázásra az átalányt meghaladó alkalmazottakra vonatkozóan.


3.2. Az éves,a munkáltatót terhelő bevallások ellenértéke a könyvelési szerződés úgynevezett 13. havi díjban benne foglaltatik.


3.3. Ez a szerződés nem tartalmazza a magánszemélyek saját jövedelemadó bevallásának elkészítését, mivel törvény szerint az nem a munkáltató kötelezettsége.


4. A kiegészítés hatálya


4.1 A Felek megállapodnak abban, hogy jelen feltételekkel az első teljesített hónap a
….......... év ......................... hó

4.2. Jelen kiegészítés a Könyvelési szerződés elválaszthatatlan része, az itt nem részletezett kérdésekben a Könyvelési szerződésben foglaltak az érvényesek.Budapest, ...........................................................

............................................ …............................................


MEGRENDELŐ KÖNYVELŐ

11/11

Cont-system Kft szerződés 2014_01.odt